Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu (1968 r.), Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) ukończonej w 1973 r.z tytułem magistra ekonomii w zakresie ekonomiki przemysłu. W 2010 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej(obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu). Był profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu(obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”). Pracę zawodową rozpoczął 1 września 1973 r. jako stypendysta WZGS Leszno w Zakładzie Gospodarczym w Gostyniu. W latach 1975-1979 pracował na stanowiskach kierowniczych w przemyśle armaturowym w Swarzędzu i Lipianach. Od 17 kwietnia 1979 r. pracę zawodową kontynuował na stanowiskach kierowniczych w Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR”. Najpierw w roli głównego specjalisty ds. pracowniczych (do roku 1991), następnie zastępcy dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych i głównego księgowego. Od 1 sierpnia 1996 r. do 18 września 2017 r. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu.

Był autorem i współautorem kilkudziesięciu monografii oraz artykułów naukowych, a także współtwórcą kilkudziesięciu zgłoszonych i uzyskanych patentów. Podejmował inicjatywy, sprawował bezpośredni nadzór merytoryczny i formalny w zakresie realizacji w Instytucie „TABOR” kilkudziesięciu projektów celowych, badawczych, rozwojowych oraz międzynarodowych. Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach krajowych i zagranicznych, wygłaszając na wielu referaty. Współpracował naukowo przede wszystkim z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.

Był członkiem komitetów organizacyjnych i naukowych cyklicznych konferencji, zwłaszcza związanych tematycznie z pojazdami szynowymi. Miał wkład w przygotowywanie i prowadzenie m.in. seminariów doktoranckich i dyplomowych dla studentów ówczesnego Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej.


Włodzimierz Stawecki był członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń, w tym naukowych: Komitetu Budowy Maszyn PAN, Komitetu Transportu PAN, Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. Współpracował w Radą Główną Instytutów Badawczych oraz jednostkami centralnymi, w tym ówczesnymi: Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Aktywnie pracował na rzecz polskiej gospodarki, w ostatnich latach jako główny specjalista ds. współpracy z przemysłem. Dużym wysiłkiem i poświęceniem ukształtował Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” na jednostkę kompleksowo wspierającą branżę producentów pojazdów szynowych. Jego nieprzeciętna wiedza, zdolności i pomysłowość były panaceum, zwłaszcza na trudne czasy, z jakimi przyszło się mierzyć polskiej kolei. W środowisku był znanym i cenionym specjalistą w wielu dziedzinach oraz menadżerem o bogatym dorobku. Na potrzeby instytucji kredytujących dokonywał analiz merytorycznych i ekonomiczno-finansowych kontraktów na dostawę taboru szynowego. Pełnił rolę eksperta w zakresie Kolei Dużych Prędkości. Dotyczyło to m.in. standaryzacji taboru. Był inicjatorem utworzenia szeregu programów badawczych i B+R związanych z branżą kolejową. Sztandarowym z nich był INNOTABOR Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Jego głównymi zainteresowaniami były: historia, fotografia, filatelistyka, turystyka oraz muzyka.

Odszedł od nas w okresie obchodzenia 75 rocznicy istnienia Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR”, kiedy to przygotowywał obszerne opracowanie o jego historii.

Życie Włodzimierza Staweckiego nieoczekiwanie dobiegło końca. Nasza pamięć będzie trwała…